Kindercentrum Wolkenzicht.

  • Home
  • Kindercentrum Wolkenzicht.

KINDCENTRUM WOLKENZICHT

Ons kindcentrum staat voor een open centrum met een geïntegreerde voorziening voor kinderopvang en onderwijs. ‘ Education’ (leren) en ‘Care’ (zorg) worden als onafscheidelijke en gelijkwaardige concepten beschouwd.  Wij zorgen voor een natuurlijke, doorgaande lijn voor kinderen en ouders zodat de scharniermomenten, de overgangen tijdens het ontwikkelingstraject in verbinding staan met elkaar.   

Voor alle partners (kind, ouder, begeleider, …) is een overstap / transitie (bv. van thuis naar opvang, van opvang naar klas, …) een mijlpaal in hun leven.  Dit samen kunnen beleven heeft een positief effect.   

Kindcentrum Wolkenzicht neemt een aantal maatregelen om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van elk kind te versterken.  De onderlinge samenhang van ruimten en kindvriendelijke infrastructuur zorgt voor een voldoende prikkelende en uitdagende omgeving die constant leer- en ontwikkelkansen creëren op maat van elk kind.  Door te werken met bredere leeftijdsgroepen leren kinderen ook van elkaar en vinden ze nog meer aansluiting bij waar zij op dat moment staan qua ontwikkeling.   

 

 

Tijdens de eerste 6 levensjaren ontwikkelen kinderen zich zeer snel op verschillende domeinen die onderling in wisselwerking staan.  Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen zich goed, begrepen en gemotiveerd voelen en dat hun interesses gevolgd worden.  Om integraal tegemoet te komen aan de behoeften van elk kind en vanuit een kijk op de volledige ontwikkeling van het kind laten wij in Kindcentrum Wolkenzicht  ZORG, WELBEVINDEN en EDUCATIE / LEREN samenvallen.    

Team Wolkenzicht en de bredere omgeving denken vanuit het kind en stemmen zich af op het kind.  Ouders en begeleiders worden nauw betrokken bij de opvoeding en begeleiding van de kinderen en delen de zorg om het welbevinden en ontwikkeling van het kind.  Gezamenlijke betrokkenheid is naast het basisprincipe dat het kind centraal staat ook een basisvoorwaarde.  Daarbij vinden we gelijkwaardig partnerschap vanuit wederzijds respect, rekening houdend met elkaars opvatting en competenties ook belangrijk en dit vanuit een doelgerichte en constructieve communicatie. 

Ons team van professionals hanteert kaders en concepten (pedagogische kaders, ontwikkelingsdoelen, welbevinden en betrokkenheid, …) in de werking om doelgericht elk kind verder te helpen ontwikkelen.  

KINDCENTRUM WOLKENZICHT brengt de wereld binnen in de leefwereld van elk kind om hen zo vanuit hun eigen sterktes en zwaktes te laten uitgroeiend tot jonge mensen die klaar zijn voor een innoverende toekomst.   We doen dit samen met de verschillende partners vanuit het basisprincipe dat het kind centraal staat, de continuïteit van thuis, de pedagogische continuïteit, professionele continuïteit en continuïteit van de wisselwerking met de buurt.  

 

Hoe hoger het welbevinden, hoe positiever de houding tegenover leren en ontwikkelen.  Door in te zetten op educare en door onze dagelijkse werking af te stemmen op het kind, stimuleren wij hen om op eigen tempo en volgens eigen noden op ontdekking te gaan en bij te leren.  Wij zorgen dat elk moment bijdraagt tot de ontwikkeling van het kind.